50 jaar with heart and soil

Jaarverslag 2022/2023

Inhoudsopgave

50 jaar with heart and soil

De passie voor de aardappel vormde 50 jaar geleden de basis voor het ontstaan van coöperatie Agrico. Op 2 april 1973 ontstond Agrico uit een fusie van drie coöperaties: het Groninger Pootaardappelen Zaaizaadverkoopbureau (PZVB), de Coöperatieve Drentse Telersvereniging G.A. (DTV) en de Coöperatieve Producenten- en Handelsvereniging voor Akkerbouwgewassen G.A. Zuiderzeepolders. Nu, 50 jaar later, is Agrico met de export van pootgoed over de hele wereld en diverse buitenlandse dochterondernemingen uitgegroeid tot een serieuze wereldspeler. 

De aarde is inmiddels Agrico’s akker. De aardappelen die hier in Nederland bij de Agrico-telers uit de grond komen, gaan elders in de wereld weer de grond in om tot volledige groei te komen. Vol passie draagt Agrico zo met een van de meest duurzame gewassen ter wereld bij aan voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking. Agrico loopt voorop in de ontwikkeling van nieuwe rassen, waarbij de focus niet alleen ligt op smaak, kwaliteit en opbrengst, maar bovenal op een duurzamere wereld voor de nieuwe generaties. Oftewel: ‘With heart and soil… committed to the next generation’. Het gekozen thema voor Agrico’s 50e verjaardag, die we het afgelopen jaar volop vierden, laat zien dat we ook echt toegewijd zijn aan de volgende generaties. En we zijn nog lang niet klaar. Op naar de volgende 50 jaar!

Voorwoord

Strijd om grondstof barst los

Agrico telt ruim 1700 leden verdeeld over 721 bedrijven. Het aantal bedrijven daalt jaarlijks met enkele procenten, maar het pootgoedareaal bleef tot nu toe redelijk op peil. Daar begint verandering in te komen. In oogst 2023 verliezen we 5% van het areaal en als we niet op onze tellen passen, wordt dat verlies de komende jaren groter. De nadruk op extensivering van het bouwplan in de Europese wet- en regelgeving zorgt voor minder landbouwareaal. Maar de belangrijkste oorzaak is de sterk groeiende fritesconsumptie wereldwijd.

Overal minder areaal

De grote, wereldwijde vraag naar frites zorgt ervoor dat we in Noordwest-Europa meer en meer in de knel komen met de grondstofvoorziening. Dit geldt voor zowel pootgoed, consumptie-, zetmeel- als tafelaardappelen. Hoe we ons pootgoedareaal op peil houden, wordt dan ook de grootste uitdaging die we met elkaar aangaan de komende jaren.

Hoe we dat gaan doen? De uitbetalingsprijs moet de komende jaren substantieel hoger. In elk geval moet het verschil met consumptie dusdanig blijven, dat telers tevreden zijn en ook volgend jaar weer genegen zijn om poters te telen. Tegelijk is het belangrijk dat onze afnemers die hogere prijzen kunnen betalen en dat wordt nog een hele uitdaging.

Groei in rendement nu motto

Deze veranderingen in de wereld betekenen ook dat we onze in 2018 vastgestelde strategie gaan herzien. Groei in areaal is niet meer aan de orde. Gezonde groei, de kern van onze strategie, betekent nu vooral dat het rendement van de teelt goed moet zijn.
In dit nieuwe speelveld hopen we op een Europese en nationale overheid met gezond boerenverstand. Wij vinden het een gevaarlijke ontwikkeling dat Europa zijn voedselvoorziening zo op het spel zet. Er is te weinig besef hoe belangrijk een gezonde en vitale landbouwsector is voor Europa en zeker ook voor Nederland.

Mark Zuidhof en Jan van Hoogen, directie Agrico

Kengetallen

Onze resultaten in een notendop

Financieel

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

Geconsolideerde omzet product

409.754

343.136

292.731

335.747

319.819

Exploitatiesaldo

1.538

2.274

3.391

2.545

1.560


Vaste activa

43.026

36.792

34.221

29.517

23.442

Vlottende activa

64.234

45.981

45.208

45.716

43.716

Balanstotaal

107.260

82.773

79.429

75.233

67.158

Reserves

35.813

34.895

33.004

29.734

27.668

Aandeel derden

1.040

966

846

756

1.813

Totaal Groepsvermogen

36.853

35.861

33.850

30.490

29.481

Achtergestelde leningen van leden

10.790

6.659

5.902

3.745

3.320

Solvabiliteit

44,4%

51,4%

50,0%

45,5%

48,8%

Kasstroom uit operationele activiteiten

-5.080

6.174

804

-1.313

2.822

Saldo liquide middelen

7.951

7.210

7.128

10.199

18.721

Schuld aan leden wegens producten

24.927

17.128

15.723

16.126

13.947

Levering

Areaal pootaardappelen

14.733

14.965

14.848

14.633

14.016

Geleverde hoeveelheid 

555.900

501.700

510.700

549.700

421.900

Areaal consumptieaardappelen

1.991

2.403

2.295

1.985

1.791

Geleverde hoeveelheid

97.200

105.200

112.300

94.200

79.200

Aantallen

Aantal leden

1.739

1.804

1.452

1.564

1.369

Aantal bedrijven

721

734

801

804

777

Aantal medewerkers (in fte's)

283

279

273

268

243

Solvabiliteit


2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Vreemd vermogen

34.357

40.998

39.677

40.253

59.617

Eigen vermogen

29.481

30.490

33.850

35.861

36.853

Achtergestelde leningen

3.320

3.745

5.902

6.659

10.790

Solvabiliteit

48,8%

45,5%

50,0%

51,4%

44,4%

Balanstotaal

67.158

75.233

79.429

82.773

107.260

No Data Found

Missie en visie

Streven naar maximale bijdrage aan inkomen leden

Missie: Passie voor aardappelen!

Vanuit onze coöperatieve structuur leveren wij wereldwijd kwalitatief hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen, met de expertise die daarvoor nodig is. Wij ontwikkelen rassen die geschikt zijn voor elke plek op aarde waar professionele, succesvolle en duurzame aardappelteelt mogelijk is. Hiermee dragen wij bij aan voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking. Wij creëren, met respect voor mens en milieu, waarde voor onze klanten en de leden van de coöperatie.

Visie: Groei is onze ambitie!

Door groei in professionaliteit van de organisatie zorgen we voor een kwalitatief betere aardappelteelt. Dit met maximale aandacht voor innovatie, mens en milieu. Onze groei komt voort uit de toenemende, wereldwijde behoefte aan pootaardappelen. Wij ontwikkelen de beste rassen voor bestaande en nieuwe markten. Voor consumptieaardappelen, zowel gangbaar als biologisch geteeld. In een inspirerende omgeving werken wij aan optimale groei voor al onze stakeholders.

Raad van Commissarissen

‘Hoe betrokkener de leden, hoe bloeiender de coöperatie’

Het zit er bijna op voor Adrie Vermeulen, het voorzitterschap van coöperatie Agrico, zijn coöperatie. De akkerbouwer uit Swifterbant zal herinnerd worden als een voorzitter die ruimte gaf aan de stem van de leden.

De komende vijftig jaar

‘Ik denk dat er veel gaat veranderen. Wij wonen en werken hier in Nederland vooral in stedelijk gebied en daarin zijn wij als sector heel zichtbaar. Met ons pootgoed hebben we een heel mooi en duurzaam gewas dat de hele wereld overgaat. Dat daar een mooie toekomst ligt, is zeker. Die
toekomst is er alleen als je als ondernemer oog hebt voor, en in gesprek wilt met de samenleving en stakeholders.’

Wat wordt dan anders?

‘Het beschikbare areaal wordt kleiner en de druk om als boerenbedrijf de omgeving minimaal te belasten, groter en groter. Ook de concurrentie tussen het telen van pootgoed, fritesaardappelen en tafelaardappelen wordt groter, blijkt dit jaar.’

Je ziet het niet als een bedreiging?

‘Ik vind dat een fijne druk op de organisatie, het houdt directie en management scherp. Die zullen moeten laten zien hoe ze dit gaan managen. Tegen de leden zeg ik: waak wel voor opportunisme en heb bij het vergelijken van prijzen het lef om over één jaar heen te stappen en over een periode van vijf jaar te kijken.‘

Zijn de leden van Agrico kritisch?

‘Ja, gelukkig wel. Mijn stelling is: kritische leden betekent betrokken leden. Hoe betrokkener de leden zijn, hoe bloeiender de coöperatie. Ik denk dat we daar de afgelopen jaren ook heel erg mee bezig zijn geweest, de leden goed betrekken bij de plannen die we maken en ze vroegtijdig meenemen in wat we aan het doen zijn.’

Kun je daarvan uit het afgelopen boekjaar een voorbeeld noemen?

‘Jazeker, bij het opzetten van een hele nieuwe coöperatie voor tafelaardappeltelers stond niet alleen het verbeteren van de positie van onze ledentafelaardappeltelers centraal, ze zijn ook vanaf het begin gehoord en er nauw bij betrokken. Ook is er begin 2023 opnieuw een ledenbetrokkenheidsonderzoek gehouden.’

Is het niet gek dat je in korte tijd de strategie volledig omgooit?

‘Ik vind het juist getuigen van kracht. Ik weet nog dat Mark Zuidhof tegen me zei: ‘Kijk, dit staat er in onze strategie, maar ik zie het in de praktijk echt niet gebeuren, wat vind jij? Dat was de opmaat voor het herzien van onze strategie in tafelaardappelen. Wij hebben niet vanuit macht gehandeld, maar besloten om voor onze leden een nieuwe toekomst te bouwen.’

Verslag van de directie

Het jaar van de verandering

De komst van een nieuwe algemeen directeur, het verzelfstandigen van de gangbare tafelaardappelteelt, strategie 2018 wordt herijkt en de komst van het nieuwe ERP-systeem met telersportaal. Boekjaar 2022-2023 gaat niet alleen de historie in als het het 50-jarige
Jubileum, maar ook als het jaar van de verandering.

Nieuwe directeur

Mark Zuidhof werd op 16 september 2022 benoemd tot operationeel directeur (COO) van Agrico. Sindsdien vormt hij samen met algemeen directeur Jan van Hoogen (CEO) de statutaire directie van Agrico. Voor deze tijdelijke aanpassing van de directiestructuur is gekozen om een ‘warme overdracht’ van taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden te realiseren. Met ingang van 1 januari 2024 treedt Jan van Hoogen terug als directeur. Agrico heeft vanaf dan weer een eenhoofdige leiding, met Mark Zuidhof als CEO.

Nieuwe coöperatie tafelaardappelen

Een tweede grote verandering die dit jaar gestalte kreeg binnen Agrico, was het verzelfstandigen van de tafelaardappelteelt. Na een lang en intensief proces werd in mei 2023 bekend gemaakt dat de tafelaardappelactiviteiten van Agrico en Nedato worden ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke coöperatie van tafelaardappeltelers: PotatoNext. PotatoNext is een volledig zelfstandige coöperatie, waar Agrico noch Nedato aandelen in hebben. Feitelijk heeft Agrico daarmee afscheid genomen van de gangbare tafelaardappelteelt.

Biologisch belangrijk

De activiteiten op de biologische markt blijven voor Agrico erg belangrijk, onder andere vanwege de Next Generation-rassen waarmee zich nu al een aantal jaren profileert. Bewust blies Agrico in 2022 het merk BioSelect weer nieuw leven in. ‘Biologisch voedsel is politiek gezien een belangrijk thema.’

Project Lotus

Het grootscheepse meerjarenproject Lotus had Agrico ook het afgelopen boekjaar nog behoorlijk in de greep. De officiële ingebruikname van het nieuwe ERP-systeem vond plaats op 1 augustus 2022. Dankzij dit systeem kan Agrico veel meer data over aardappelpartijen verzamelen. Kort gezegd komt het erop neer dat het nieuwe ERP-systeem veel meer gaat sturen op data: welke partijen zijn geschikt voor welke bestemming en welke leden kunnen die het beste leveren? Het systeem moet ervoor zorgen dat Agrico meer uit de markt haalt.

Toekomststrategie wordt herzien

In 2018 heeft Agrico een toekomststrategie voor de wereldwijde invulling van de pootgoedteelt tot 2030 uitgestippeld. Maar gezien de ontwikkelingen moet die nu al worden herzien. In seizoen 2022-2023 zijn de sessies hieromtrent gestart, in het nieuwe boekjaar komt naar buiten wat deze nieuwe strategie wordt.

50 jaar Agrico uitgebreid gevierd
Agrico werd op 2 april 1973 opgericht en vierde vanaf 3 april 2023 haar 50-jarig jubileum op uitgebreide wijze. Het hele jaar door werden verschillende evenementen georganiseerd voor telers, leden, afnemers en medewerkers. Bij al deze festiviteiten stond het volgende thema centraal: ‘With heart and soil… committed to the next generation’
"Het is een eer en ook een uitdaging om Jan te mogen opvolgen. Hij is een begrip in onze branche. Ik ga alles op alles zetten om de positie van ons bedrijf verder te brengen."
Mark Zuidhof
Algemeen directeur

Financieel resultaat

De grens van € 400 miljoen voorbij

Voor het eerst in de historie ging Agrico door de grens van € 400 miljoen aan omzet. Ook werd in absolute zin het recordbedrag van € 233 miljoen uitbetaald aan telers. Een vraaggesprek met Mark Kranenburg, manager Finance & Control.

Voor het tweede opeenvolgende jaar is sprake van een recordomzet. Hadden jullie dat verwacht?

‘Het was al vrij snel duidelijk dat we qua volume aan aardappelen minstens hetzelfde zouden leveren als vorig boekjaar, terwijl de verkoopprijzen voor pootgoed en tafelaardappelen op alle fronten substantieel hoger lagen. Die hogere omzet hadden we dus wel voorzien, maar het is altijd mooi als je records breekt.’

Hoe ziet het plaatje eruit als je een onderverdeling maakt in pootgoed en tafelaardappelen?

‘Bij Agrico B.V. lag de omzet uit pootgoed circa € 34 miljoen (+16%) hoger dan het jaar ervoor en de omzet uit consumptie (tafelaardappelen, CUP en voer) circa € 19 miljoen (+50%) hoger. De stijging is voornamelijk te danken aan hogere prijzen, want het volume van pootgoed steeg met 4% en het volume van consumptie steeg met 6%. De dochters deden het ook weer goed: de resterende € 14 miljoen meer omzet is toe te schrijven aan hogere omzet bij een aantal van onze buitenlandse dochterbedrijven.’

Meer omzet, maar ook hogere directe kosten. Wat betekent dit voor de bruto-marge?

‘Die komt uit op ruim € 42 miljoen, een stijging van 9% ten opzichte van het vorige boekjaar. Dat is 10% van de omzet, vergeleken met 11% vorig jaar. Dat is een margeverkleining maar dat is grotendeels verklaarbaar door een hogere uitbetaling. Het exploitatiesaldo komt uit op € 1,5 miljoen, dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen.’

’Ben je tevreden over het resultaat?

‘Ondanks de hoge inflatie en de hoge incidentele (project) kosten, is het financieel een solide jaar geweest. Daardoor hebben we een wat mij betreft heel goede uitbetaling aan onze telers kunnen doen.’

"Niet eerder in de historie van Agrico werd zo’n hoge omzet gehaald"
Mark Kranenburg
Manager Finance & Control

Agrico Research

Verdubbeling van onderzoeksareaal

Met de aankoop van 31 hectare landbouwgrond vergroot Agrico Research eind 2022 het onderzoeksareaal. Verder zijn dit boekjaar voorbereidingen getroffen voor een directiewissel. En kreeg één ras kwekersrecht.

Nieuwe directeur

Peter Oldenkamp is sinds 1 augustus 2023 directeur van Agrico Research. Hij volgt hiermee Sjefke Allefs op als directeur. Oldenkamp liep de laatste maanden van dit boekjaar al volop mee met Allefs om zo gestroomlijnd mogelijk aan de start te komen.

Oldenkamp is afgestudeerd agronoom aan de Universiteit van Wageningen. Daarna heeft hij diverse functies bekleed binnen de vakgebieden onderzoek, veredeling en productmanagement.

Eén nieuw ras

Jaar in jaar uit werkt Agrico Research aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve aardappelrassen. Dit jaar kreeg het ras Fajah van aangesloten kweker R. Rispens kwekersrecht. ‘Fajah is een vrij vroeg ras voor de hoofdoogst voor landen waar traditioneel vanuit Nederland pootgoed op wordt geëxporteerd. Het is een sterk ras voor de teeltomstandigheden daar en geeft regelmatige en grove knollen’, zo vertelt Allefs. 

Herijking strategie 2018

De strategie van Agrico Research uit 2018 werd herijkt. Inhoudelijk blijft de strategie vooralsnog hetzelfde. Wel worden er plannen gemaakt om de beschikbare onderzoeksfaciliteiten de komende tijd gedeeltelijk te vernieuwen en uit te breiden.

Overige activiteiten

Agrico Research helpt jaarlijks de genenbank in Wageningen met het via zaden vermeerderen van verschillende wilde aardappelsoorten uit Midden- en Zuid-Amerika, zodat deze weer voorradig zijn en aan belangstellenden kunnen worden uitgegeven. ‘Soms worden nieuwe resistenties en andere gewenste eigenschappen in dit aardappelmateriaal gevonden, die ons weer vooruit kunnen helpen’, vertelt Allefs.

Pootaardappelen

Uitbetalingsprijzen flink in de lift

De Nederlandse pootgoedprijzen zitten in de lift. Na de stijging van 2021 betaalt Agrico voor het pootgoed van oogst 2022 per honderd kilogram opnieuw flink meer aan telers: € 35,77. En het einde van de prijsstijgingen lijkt voorlopig nog niet in zicht.

Prijzen flink omhoog

De markt was in staat om de grotere volumes af te zetten voor gemiddeld flink hogere prijzen. Een prijs van € 35,77 per 100 kilogram voor alle geleverde kilo’s 28 millimeter opwaarts betaalt Agrico aan haar leden. De prijs betreft een gemiddelde voor alle geleverde rassen, maten en klassen.

Vroege export loont

Agrico investeert de laatste jaren veel tijd en energie in het beschikbaar hebben van voldoende pootgoed voor de vroege export, die ruwweg van half september tot eind oktober loopt. Een grotere afzet vroeg in het seizoen draagt bij aan minder risico voor de coöperatie en dus ook voor de telers, zo vindt de directie.

Rassen fritesindustrie uitverkocht

Ook de vraag naar rassen voor de fritesindustrie was uitstekend. ‘Alle rassen waren volledig uitverkocht’, zegt Van der Werff. Vooral Fontane en Markies deden het opnieuw erg goed. Een andere interessante ontwikkeling is dat er voor de chipsindustrie nu een nieuw interessant ras beschikbaar is: Napoleon. Napoleon is geschikt voor de verwerking tot chips. Het is een vrij laat ras met een hoge netto-opbrengst en een uitstekende bewaarbaarheid.

Uitdagende Europese tafelmarkt

Daar waar het pootgoed overzee en aan de fritesindustrie goed kon worden verkocht, liet de markt voor Europese tafelaardappelen het duidelijk afweten. Tafelaardappeltelers in Europa zagen de kosten voor de teelt enorm toenemen en zagen af van de teelt van aardappelen of kozen voor de teelt van aardappelen voor andere segmenten.

Bewaarvergoeding 20% omhoog

De kosten voor containervervoer en conventionele scheepsverladingen daalden over de hele linie weliswaar, maar zijn, afhankelijk van de bestemming, nog altijd tot 50% duurder dan vóór Covid-19. Wel waren er dit jaar voldoende containers beschikbaar voor alle bestemmingen. ‘Voor de telers zijn de kosten het afgelopen jaar ook sterk gestegen. Om deze reden heeft de poolcommissie de bewaarvergoeding met 20% verhoogd.’ Agrico betaalde een gemiddelde bewaarvergoeding van € 2,39 per honderd kilo.’

Vooruitzichten 2023-2024

In zijn vooruitblik op de toekomst is Van der Werff optimistisch over de prijsvorming, maar tegelijkertijd is de ontwikkeling van het pootgoedareaal zorgelijk. ‘Vanwege de sterk aantrekkende vraag, betaalt de fritesindustrie steeds hogere prijzen voor de contracten die ze afsluiten met consumptietelers. Dat zijn natuurlijk erg positieve ontwikkelingen voor de hele sector, maar tegelijkertijd dreigt ook het gevaar dat het voor pootgoedtelers aantrekkelijk wordt om consumptieaardappelen te gaan telen.

Biologisch pootgoed

De biologische aardappelmarkt kenmerkte zich vanaf het begin van het seizoen door overschotten. In heel Noordwest-Europa hadden telers amper tot geen last van Phytophthora-aantastingen. Daardoor lagen de hectareopbrengsten veel hoger dan in 2021. Zo kwam de hectareopbrengst van Agrico-telers uit op gemiddeld 31.418 kg. Tegelijkertijd was de verkoop van biologische aardappelen in veel landen teleurstellend, een gevolg van de oplopende inflatie.

Gevolg: een fors lager poolresultaat met gemiddeld € 46,18 per 100 kilo voor alle maten, klasse S t/m A. In 2021 lag de gemiddelde prijs beduidend hoger met € 62,82. Toch pakte het financiële resultaat per hectare voor oogst 2022 door de hoge fysieke opbrengst met € 14.508 nog iets hoger uit dan in 2021, toen de financiële opbrengst uitkwam op € 14.246. De vooruitzichten op betere prijzen in het komende jaar zijn goed.

Tafelaardappelen

Nieuwe coöperatie, nieuwe kansen

De al jaren krimpende markt was voor Agrico reden om de tafelaardappelteelt dit jaar onder te brengen in een nieuwe onafhankelijke coöperatie, PotatoNext UA. Vanaf 1 oktober 2023 zullen Agrico tafeltelers en de tafeltelers van Nedato lid worden van PotatoNext. Daarmee neemt de coöperatie afscheid van de gangbare tafelaardappelteelt.

Moeizame bewaring

Verschillende partijen aardappelen lieten zich dit jaar slecht bewaren. De kiemlustige partijen gaven vroeg in het seizoen al wat druk ondanks dat de afzet goed liep’, vertelt manager commercie Wieger van der Werff. ‘De periode rondom de kerstdagen, die normaal wel voor een flinke plus zorgen in de tonnages, was dit jaar afwezig.’

Biologische markt

De biologische markt kenmerkte zich vanaf het begin van het seizoen door overschotten. In Noordwest-Europa waren er weinig tot geen problemen met Phytophthora en de opbrengsten waren goed. Er waren wel wat kwaliteitsproblemen vanwege de droogte later in het groeiseizoen. De hoge opbrengsten overschaduwden de markt.

Vooruitzichten biologisch

Van der Werff is positief gestemd over de vooruitzichten voor de biologische markt. ‘De markt is volkomen leeg en de industrieën hebben met hun contracten een stevige basis gelegd onder de complete aardappelmarkt.’ Vanwege de tegenvallende markt van afgelopen jaar, hebben onder andere in Frankrijk telers drastisch ingegrepen in hun biologische aardappelareaal, zeker 20% minder lijkt daar uitgeplant. 

Telers naar PotatoNext

In mei 2023 maakten Nedato, Agrico en Agrico-dochter Leo de Kock bekend dat ze hun activiteiten op het gebied van gangbare tafelaardappelen onderbrengen in een nieuwe coöperatie van tafelaardappeltelers. De naam is inmiddels ook bekend: PotatoNext, The Dutch Potato Cooperation.

Dochteronderneming Leo de Kock

Leo de Kock gaat op in PotatoNext

Leo de Kock in Purmerend heeft een zeer goed jaar achter de rug. Het was meteen ook het laatste boekjaar van het bedrijf als dochteronderneming van Agrico. Leo de Kock gaat samen met de gangbare tafelaardappeltelers van Agrico en Nedato op in de nieuwe onafhankelijke coöperatie PotatoNext.

Versterken positie telers

Het bedrijf Leo de Kock bestaat sinds 1 oktober 2023 officieel niet meer. Het is opgegaan in PotatoNext BV, een nieuwe coöperatie die voortkomt uit Agrico, Nedato en Leo de Kock. De drie bedrijven willen met de fusie de positie van tafelaardappeltelers in de keten versterken. De markt krimpt jaarlijks met enkele procenten, terwijl de consumentenbehoefte verschuift van traditionele aardappelgerechten naar veelzijdigere toepassingen. De bedrijven denken samen sterker te staan en kosten te kunnen besparen. Ook op gebied van innovatie kunnen sneller stappen worden gemaakt.  

Beter toekomstperspectief

De drie organisaties waaruit PotatoNext is ontstaan, denken dat de fusie de tafelaardappeltelers in Nederland vooruit helpen. ‘In deze nieuwe coöperatie is de strategie volledig gericht op consumptieteelt en zijn de telers van tafelaardappelen zelf de eigenaar. Deze krachtenbundeling zorgt daarmee voor een beter toekomstperspectief voor de betrokken telers’, stelt directeur Mark Zuidhof van Agrico.

Records gebroken

Leo de Kock sloot het laatste jaar van haar bestaan in stijl af. ‘Qua jaaromzet kwamen we voor het eerst boven de € 30 miljoen uit. En voor het eerst in de historie draaiden we een maand met meer dan € 3 miljoen omzet, dus we hebben een paar records verbroken’, aldus Bijleveld. ‘De verkoop van tafelaardappelen verliep redelijk voorspoedig en er was meer kostenefficiëntie ten opzichte van de twee voorgaande coronaboekjaren’, besluit Werring.

Buitenlandse dochterondernemingen

Een meer dan uitdagend jaar

‘Uitdagend? Meer dan uitdagend’, antwoordt Gilles Fontaine op de vraag hoe hij het aardappeljaar 2022-2023 karakteriseert. En dat had verschillende oorzaken. 

Wereldwijd is al een aantal jaren sprake van een dalende consumptie van de markt voor tafelaardappelen. Veel dochterondernemingen van Agrico bleven daardoor opnieuw zitten met onverkochte partijen pootgoed. Een bijkomend probleem was dat de kwaliteit van de aardappelen te wensen overliet. Ook was er sprake van flinke kostenstijgingen. Dit alles zorgde ervoor dat de resultaten bij diverse dochterondernemingen onder druk stonden.

KPI’s toch gehaald

Het lukte de verzamelde buitenlandse dochterondernemingen om aan het einde van het seizoen de verwachte KPI’s te bereiken. ‘Dit was te danken aan enkele reorganisaties, waardoor we snel konden reageren op de marktomstandigheden.’

Positieve ontwikkelingen

‘We zijn dit jaar in Spanje gestart met een nieuwe dochteronderneming, Agrico España. De start van dit bedrijf is zeer veelbelovend. Daarnaast braken we in enkele landen buiten Europa verkooprecords, met een combinatie van import en lokale productie. Ook blijft Agrico investeren in goede en betrokken medewerkers.’

Daling pootgoedareaal 9%

Gilles Fontaine noemt de daling van het pootgoedareaal als gevolg van toenemende concurrentie van de fritesindustrie licht verontrustend. Toch is hij ervan overtuigd dat hier sprake is van een tijdelijke dip en dat het areaal binnen een paar jaar weer op het gewenste niveau is.

CSR

CSR is intrinsieke waarde van Agrico

‘With heart and soil… committed to the next generation’. ‘Dat is het thema van ons jubileumjaar en sluit wat mij betreft perfect aan op ons CSR-beleid’, zegt René Vernooij, CSR manager bij Agrico.

Hij vervolgt: ‘Als agrarische organisatie voelen we ons nauw verbonden met de natuur en het milieu en respecteren we de aarde waarop we leven. Dit is verankerd in onze missie. Vanuit dit perspectief proberen we onze activiteiten vorm te geven. Dus produceren en handelen we met respect voor de natuur, het milieu, de aarde en voor mensen.’

Voedselzekerheid

‘We proberen te werken aan duurzame aardappelketens en vandaaruit onze bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld voedselzekerheid, een van onze vijf CSR-thema’s. Aardappelen leveren een bijzondere bijdrage aan de voedselzekerheid door de veelzijdige toepassingsmogelijkheden en omdat aardappels van nature duurzaam zijn. Agrico ontwikkelt innovatieve aardappelrassen voor elke plek op aarde waar professionele, succesvolle, eerlijke en duurzame aardappelteelt mogelijk is. We doen dit op een professionele, persoonlijke en betrokken manier, gecombineerd met een robuust CSR-beleid’, vertelt Vernooij.

Aardappelwaardeketens

Agrico werkt al 50 jaar aan het ontwikkelen van nieuwe waardeketens en daarmee aan de zekerheid van voedselvoorziening. ‘Het ontwikkelen van markten en voedselvoorziening zijn twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is onderdeel van het zogenaamde ‘foodsysteem’. ‘Een systeem waar een hele waardeketen samen moet spelen om de aardappel tot juiste waarde te creëren. Van telers van uitgangsmateriaal, handelsbedrijven, overheden en keuringsinstanties tot verwerkende bedrijven, financiers en toeleveranciers’, zo stelt Vernooij.

Next Generation-rassen

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, is de ontwikkeling van Next Generation rassen, die resistent zijn tegen de meest voorkomende aardappelziekten, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Met hun hoge opbrengst dragen deze rassen bovendien bij aan de inkomsten van telers wereldwijd.

CSR-beleid pijler strategie

Om deze goede groei te realiseren, is het CSR-beleid in de strategie voor 2030 benoemd tot een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering van Agrico.

Van missie naar uitvoering

Agrico is een krachtige coöperatie die de aardappelbranche innoveert, aardappelwaardeketens creëert, versterkt en verduurzaamt. We leveren wereldwijd sterke aardappelrassen die aansluiten bij de behoefte van lokale markten en lokale omstandigheden. Zo kunnen wij gezamenlijk een grotere positieve impact creëren. Voor huidige en toekomstige generaties.

Vijf thema’s CSR-beleid

De vijf thema’s van ons CSR-beleid zijn verankerd in onze strategie. ‘De vijf thema’s sluiten aan bij de belangen van stakeholders en zijn ook gekoppeld aan tien van de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s hebben als doel de wereld te veranderen, te verbeteren en te verduurzamen’, vertelt Vernooij.

Colofon

Redactie

Gisela Staal

Manon Kutschruiter

communicatie@agrico.nl

Met dank aan

Atlas Digital en Gerbengerrit voor ontwerp

Jelle Feenstra voor interviews

Contact

Agrico Hoofdkantoor

Duit 15

8305 BB Emmeloord

Nederland

+31 527 63 99 11

www.agricopotatoes.com